tmgd

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimleri;

Tmgd eğitimi, ilk sınavlar da çok zordu.Sınava girenlerin sadece %5 lik bir kısmı kazanabildi.2.sınavlar da ise sorular biraz daha kolaylaştı.Tmgd isminden de anlaşılabildiği gibi kimyasal fabrikalar,petrol ofisleri gibi işletmeler de zorunlu olarak danışmanlık veren üniversite mezunu danışman niteliği taşıyan kişiler yetiştirmektedir.Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında, yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

sdsdsdsdsd

ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

IMDG-KOD: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kod

RID: Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

IATA DGR: Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemelerini ifade eder.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları;

a) Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,
ç) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,

Bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir. TMGD’ler ADR/RID’da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar. TMGD’ler sertifikalarının sürelerinin son yılında sertifikalarını yenilemek için Bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmek zorundadırlar. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası yenilemek için en fazla 3 sınava girme hakkı verilir. Yenileme sınavlarında başarısız olanların veya sertifika süresi dolanların yeniden eğitim almaları gerekir.

Yukarı çık

Tmgd Ankara |Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı